TIN TỨC
Danh mục
Bài viết mới nhất

Thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo mật tên miền

2020-05-06

I. Thỏa thuận sử dụng 

thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ 

ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

Thỏa thuận sử dụng này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty Cổ phần Nhanh.vn (Gọi tắt là Nhanh.vn) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Hợp Đồng này có hiệu lực. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng dịch vụ được mua hay sử dụng bởi Hợp Đồng, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Việc Quý khách sử dụng các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo quy định tại Hợp Đồng.

ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

"Nhanh.vn", "Chúng tôi", "Bên B": Là Công ty Cổ phần Nhanh.vn

"Quý khách", "Quý khách", "Khách hàng", "Người sử dụng", "Bên A": Là người mua và sử dụng các Dịch vụ được quy định tại Hợp Đồng.

“Dịch vụ” là (các) dịch vụ Quý khách đã đăng ký mua và sử dụng theo quy định tại Hợp Đồng.

ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)

Nếu Quý khách đăng ký Tên miền (Domain):

- Quý khách có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC (đối với domain quốc tế) hoặc VNNIC (đối với domain .VN) sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.
- Quý khách có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền .VN cho Bên B theo quy định của VNNIC, tuân thủ các Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông nếu Bên A có đăng ký tên miền .VN. 
- Quý khách có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn nếu Bên A có đăng ký tên miền quốc tế. 
- Quý khách có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.

Nếu Quý khách đăng ký dịch vụ Locking Domain .VN:

- Quý khách chuyển toàn bộ tên miền đăng ký dịch vụ này về Bên B quản lý và thay đổi Name server của các tên miền này sang sử dụng Name server do Bên B cung cấp.
- Quý khách không được chuyển tên miền sang nhà đăng ký khác khi chưa hết hạn Hợp Đồng.
- Quý khách cung cấp thông tin người có quyền quyết định đối với các tên miền này theo thông tin trên bản khai tên miền.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHANH.VN

Nếu Quý khách đăng ký Tên miền (Domain):

- NHANH.VN cung cấp cho Quý khách các thông tin tài khoản (username, password) của tên miền sau khi Quý khách đăng ký.
- Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, NHANH.VN sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của Đợp Đồng, NHANH.VN sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). NHANH.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.
- Trong thời gian ký Hợp Đồng và thực hiện thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì NHANH.VN hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Quý khách, hoặc không gia hạn được, NHANH.VN có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho Quý khách.

Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký dịch vụ Locking Domain .VN:

- NHANH.VN sẽ đăng ký dịch vụ này với VNNIC. Tên miền Quý khách sau khi đăng ký bảo vệ, trạng thái sẽ được thể hiện tại whois là:
     Status:
          clientDeleteProhibited,
          clientTransferProhibited,
          clientUpdateProhibited,
          serverDeleteProhibited,
          serverTransferProhibited,
          serverUpdateProhibited
- NHANH.VN cung cấp hóa đơn cho Qúy khách theo đúng nội dung đã thỏa thuận tại Điều 1 và Điều 2 của Hợp Đồng.

ĐIỀU 5: QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÊN MIỀN

5.1 Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. NHANH.VN cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho Quý khách trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

5.2 Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác hoặc tên miền Premium. NHANH.VN sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho Quý khách.

5.3 Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc Quý khách đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.

5.4 Khi đã hoàn tất đăng ký, Quý khách không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền .VN trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

5.5 Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ bị hủy và được cấp phát cho các chủ thể khác. NHANH.VN không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

5.6 Quý khách phải chủ động theo dõi thời hạn tên miền và thực hiện việc gia hạn trước khi tên miền hết hạn. NHANH.VN không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm trễ.

5.7 Quý khách là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. NHANH.VN không chịu mọi trách nhiệm khi Quý khách sử dụng tên miền tham gia vào các hoạt động vị phạm pháp luật.

5.8 Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế, NHANH.VN sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN)

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

NHANH.VN luôn tôn trọng sự riêng tư của Quý khách, và đó là lý do NHANH.VN luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý khách. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại. Mong rằng tài liệu sẽ giúp Quý khách hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách NHANH.VN sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi Quý khách ký Hợp Đồng, truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), NHANH.VN hiểu rằng Quý khách hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin

1. Thông tin cá nhân do Quý khách cung cấp

Khi Quý khách cung cấp các thông tin cần thiết, NHANH.VN sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của Quý khách, hoặc NHANH.VN có thể liên lạc với Quý khách qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến Quý khách những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ NHANH.VN. Khi cung cấp thông tin cho NHANH.VN, Quý khách hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định tại Chính sách này.

Quý khách hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân Quý khách cung cấp khi sử dụng Dịch vụ có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của NHANH.VN, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của NHANH.VN.

NHANH.VN sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của Quý khách, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để cung cấp Dịch vụ (ví dụ: đăng ký với bên cung cấp dịch vụ, VNNIC, giải quyết tranh chấp).

NHANH.VN cam kết bảo vệ sự riêng tư của Quý khách, không mua bán thông tin cá nhân của Quý khách cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

2. Cung cấp cho các đơn vị khác

NHANH.VN có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho Quý khách. NHANH.VN cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của Quý khách đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của Quý khách. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho các mục đích khác và NHANH.VN đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

NHANH.VN không được phép cho phép Bên thứ ba truy cập, truy xuất hay thực hiện bất thao tác nào một cách gián tiếp hay trực tiếp trên máy chủ đang cung cấp dịch vụ hoặc máy chủ của khách hàng, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam và bên cung cấp Dịch vụ trực tiếp.

3. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của Quý khách để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho Quý khách. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "Cookies" mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của Quý khách, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của Quý khách như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu Quý khách không muốn nhận các Cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các Cookies này được đặt vào, Quý khách có thể cài đặt chế độ trình duyệt của Quý khách thực hiện điều này nếu trình duyệt của Quý khách hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu Quý khách tắt chế độ nhận Cookies, Quý khách sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. NHANH.VN không cố ý hạn chế việc sử dụng của Quý khách trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

4. Sự an toàn

Khi lập trình trang web, NHANH.VN có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của Quý khách đã gửi cho NHANH.VN thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "hacker" và "tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), NHANH.VN luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Quý khách sử dụng Dịch vụ.

5. Thông tin qua E-mail

Khi Quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của Quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với Quý khách. Trước hết Quý khách hãy chắc rằng Quý khách cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với Quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Quý khách. Trong trường hợp Quý khách không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, Quý khách phải báo cho NHANH.VN về việc thay đổi này trong 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi thông tin.

Để bảo vệ Quý khách, NHANH.VN có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail Quý khách đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi NHANH.VN liên hệ được với Quý khách để xác nhận.

6. Điều chỉnh thông tin thu thập

NHANH.VN sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của Quý khách bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi Quý khách còn liên kết với hoạt động của NHANH.VN.

7. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

NHANH.VN từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà Quý khách cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

8. Việc thay đổi quy định

NHANH.VN có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách, NHANH.VN sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail Quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Tốt nhất, được sử dụng nhiều nhất
Hơn 80.000 cửa hàng đã tin dùng
Dùng thử miễn phí

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 3, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 63 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương