Hạch toán kế toán tự động

Tags: Hạch toán kế toán

Các hạch toán kế toán tự động có trong hệ thống: Khi lập các hóa đơn bán hàng, nhập/xuất trả hàng nhà cung cấp, tạo đơn hàng, xứ lý bảo hành, tùy theo việc điền các loại tiền mặt, tiền chuyển khoản, chiết khấu, VAT... hệ thống sẽ tự động tạo các giao dịch kế toán tương ứng:

1. Nhập Nhà cung cấp:

Ví dụ: Nhập 4 sản phẩm giá 200.000, VAT: 10%, Chiết khấu 50.000, thanh toán tiền mặt 400.000, thanh toán chuyển khoản 425.000

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu nhập ghi nhận giá trị đơn hàng là 800.000 - hạch toán Nợ 1561, Có 331.
- Phiếu nhập ghi nhận giá trị VAT là 75.000 - hạch toán Nợ 1331, Có 331.
- Phiếu khác ghi nhận giá trị Chiết khấu là 50.000 - hạch toán Nợ 331, Có 711.
- Phiếu chi ghi nhận khoản thanh toán tiền mặt là 400.000 - hạch toán Nợ 331, Có 1111.
- Phiếu Báo nợ (rút tiền) ghi nhận thanh toán chuyển khoản là 425.000 - hạch toán Nợ 331, Có 1121.

2. Trả Nhà cung cấp:

Ví dụ: Trả 4 sản phẩm giá 200.000, VAT: 10%, Chiết khấu 50.000, thanh toán tiền mặt 400.000, thanh toán chuyển khoản 425.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu xuất ghi nhận giá trị đơn hàng là 800.000 - hạch toán Nợ 331, Có 1561.
- Phiếu xuất ghi nhận giá trị VAT là 75.000 - hạch toán Nợ 331, Có 1331.
- Phiếu khác ghi nhận giá trị Chiết khấu là 50.000 - hạch toán Nợ 711, Có 331.
- Phiếu thu ghi nhận khoản thanh toán tiền mặt là 400.000 - hạch toán Nợ 1111, Có 331.
- Phiếu Báo có (nộp tiền) ghi nhận thanh toán chuyển khoản là 425.000 - hạch toán Nợ 1121, Có 331.

3. Bán lẻ / Bán buôn:

Ví dụ: Bán 1 sản phẩm 1 giá 120.000, VAT: 10%, Chiết khấu 20.000, thanh toán tiền mặt 50.000, thanh toán chuyển khoản 60.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu xuất ghi nhận giá trị giá vốn của sản phẩm là 90.000 - hạch toán Nợ 632, Có 1561.
- Phiếu xuất ghi nhận giá trị VAT là 10.000 - hạch toán Nợ 131, Có 33311, đối tượng là khách hàng.
- Phiếu bán hàng ghi nhận giá trị hóa đơn đã trừ chiết khấu = 120.000 - 20.000 = 100.000 - hạch toán Nợ 131, Có 5111, đối tượng là khách hàng.
- Phiếu thu ghi nhận khoản thanh toán tiền mặt là 50.000 - hạch toán Nợ 1111, Có 131.
- Phiếu Báo có (nộp tiền) ghi nhận thanh toán chuyển khoản là 60.000 - hạch toán Nợ 1121, Có 131.

Lưu ý: trường hợp hóa đơn có VAT và thanh toán trả góp, hạch toán sẽ khác.

Ví dụ: Bán 1 sản phẩm 1 giá 120.000, VAT: 10%, Chiết khấu 20.000, thanh toán tiền mặt 20.000, trả góp 80.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu xuất ghi nhận giá trị giá vốn của sản phẩm là 90.000 - hạch toán Nợ 632, Có 1561.
- Phiếu xuất ghi nhận giá trị VAT là 10.000 - hạch toán Nợ 131, Có 33311, đối tượng là tài khoản trả góp.
- Phiếu bán hàng ghi nhận giá trị hóa đơn 20.000 - hạch toán Nợ 131, Có 5111, đối tượng là khách hàng.
- Phiếu thu ghi nhận khoản thanh toán tiền mặt là 20.000 - hạch toán Nợ 1111, Có 131.
- Phiếu bán hàng ghi nhận giá trị trả góp 80.000 - hạch toán Nợ 131, Có 5111, đối tượng là tài khoản trả góp.

4. Trả hàng/Trả hàng không cần hóa đơn:

Ví dụ: Trả 1 hóa đơn có giá 120.000, VAT 10%, Chiết khấu 20.000, thanh toán tiền mặt 50.000, thanh toán chuyển khoản 50.000, phí trả hàng:10.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu nhập ghi nhận giá vốn của sản phẩm - hạch toán Nợ 1561, Có 632.
- Phiếu nhập ghi nhận VAT là 10.000 - hạch toán Nợ 33311, Có 131.
- Phiếu trả hàng giá trị phiếu trả hàng đã trừ Chiết khấu và phí trả hàng: 120.000 - 20.000 - 10.000 = 90.000 - hạch toán Nợ 5213, Có 131.
- Phiếu chi ghi nhận thanh toán tiền mặt là 50.000 - hạch toán Nợ 131, Có 1111.
- Phiếu Báo nợ (rút tiền) ghi nhận thanh toán chuyển khoản là 50.000 - hạch toán Nợ 131, Có 1121.

5. Đơn hàng:

Ví dụ: tạo đơn hàng có giá trị 500.000, đặt cọc 200.000 tiền mặt, 100.000 chuyển khoản, phí thu của khách 20.000.

- Hạch toán đơn hàng hệ thống sẽ tạo:

+ Phiếu thu ghi nhận giá trị tiền mặt là 200.000 - hạch toán Nợ 1111, Có 131 gắn theo chứng từ ID đơn hàng.
+ Phiếu Báo có (nộp tiền) nhận giá trị tiền mặt là 100.000 - hạch toán Nợ 1121, Có 131 gắn theo chứng từ ID đơn hàng.

- Khi chuyển đơn hàng sang trạng thái thành công -> tạo phiếu xuất nhập kho  Xuất giao hàng. ==> hạch toán phiếu Xuất giao hàng:.

- Phiếu xuất ghi nhận giá vốn của sản phẩm - hạch toán Nợ 632, Có 1561, gắn theo chứng từ ID phiếu Xuất giao hàng.

- Phiếu bán hàng ghi nhận giá trị của đơn hàng (hiện chưa bao gồm phí thu của khách) là 500.000 - hạch toán Nợ 131, Có 5111, gắn theo chứng từ ID phiếu Xuất giao hàng.

Số tiền khách còn thiếu thì doanh nghiệp tự tạo thêm phiếu thu, phiếu báo có (nộp tiền) có gắn theo chứng từ ID phiếu Xuất giao hàng.

6. Trả bảo hành:

Ví dụ: Trả bảo hành có phí 200.000, linh kiện giá 150.000, thanh toán tiền mặt 200.000, tiền chuyển khoản 150.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu bán hàng: ghi nhận giá trị 350.000 - hạch toán Nợ 131, Có 5113.
- Phiếu thu ghi nhận khoản tiền mặt 200.000 - hạch toán Nợ 1111, Có 131.
- Phiếu báo có (nộp tiền) ghi nhận khoản tiền chuyển khoản 150.000 - hạch toán Nợ 1121, Có 131.

7. Nhập máy cũ (IMEI):

Nhập các sản phẩm IMEI cũ mà doanh nghiệp đã bán cho khách hoặc khách hàng bán lại cho doanh nghiệp.

Ví dụ: Nhập IMEI cũ với giá 105.000, thanh toán tiền mặt 50.000, thanh toán chuyển khoản 55.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu nhập ghi nhận giá trị của đơn hàng 105.000 - hạch toán Nợ 1561, Có 131 (đối tượng là khách hàng).
- Phiếu chi ghi nhận thanh toán tiền mặt 50.000 - hạch toán Nợ 131, Có 1111.
- Phiếu nợ ghi nhận thanh toán chuyển khoản 55.000 - hạch toán Nợ 131, Có 1121.

8. Nhập/Xuất khác:

Loại phiếu XNK khác chỉ khi điền khách hàng thì mới sẽ hạch toán.

Ví dụ: 

* Nhập khác sản phẩm giá 200.000, thanh toán tiền 200.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu nhập ghi nhận giá trị phiếu 200.000 - hạch toán Nợ 1561, Có 131.
- Phiếu chi ghi nhận thanh toán 200.000 - hạch toán Nợ 131, Có 1111.

* Xuất khác sản phẩm giá 200.000, thanh toán tiền 200.000, sản phẩm có giá vốn 130.000.

Các hạch toán kế toán mà hệ thống tạo:

- Phiếu xuất ghi nhận giá vốn của sản phẩm 130.000 - hạch toán Nợ 632, Có 1561.
- Phiếu bán hàng ghi nhận giá trị phiếu 200.000 - hạch toán Nợ 131, Có 5111.
- Phiếu thu ghi nhận thanh toán 200.000 - hạch toán Nợ 1111, Có 131.

(Trường hợp không điền khách hàng thì phiếu Xuất khác sẽ không hạch toán gì cả; phiếu Nhập khác thì sẽ chỉ hạch toán phiếu nhập Nợ 1561, Có 632)

9. Đổi IMEI sang sản phẩm khác:

Loại này không hạch toán kế toán tự động

Chú ý: Các giao dịch hạch toán tự động do hệ thống tự sinh ra sẽ không được sửa xóa, các giao dịch này sẽ tự cập nhật lại dữ liệu khi bạn sửa / xóa các hóa đơn chứng từ phát sinh ra các giao dịch này.

 


Trong quá trình sử dụng phần mềm Nhanh.vn, nếu có vấn đề gì thắc mắc, doanh nghiệp có thể:

  • Click vào hdsd để xem bài hướng dẫn trên màn hình mà doanh nghiệp đang thao tác
  • Click vào httt để chat trực tiếp với bộ phận hỗ trợ online của Nhanh.vn
  • Tham khảo các video hướng dẫn sử dụng phần mềm Nhanh.vn TẠI ĐÂY.

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App