Thêm phiếu chuyển kho

Thêm phiếu chuyển kho là module cho phép doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ điều chuyển hàng hóa, sản phẩm từ một cửa hàng sang một cửa hàng khác (chuyển sản phẩm từ cửa hàng A ---> cửa hàng B trong nội bộ doanh nghiệp).

Để làm việc tại module này, doanh nghiệp truy cập theo module Kho hàng / Phiếu xuất nhập kho (XNK) / Danh sách phiếu XNK, click vào  rồi chọn ; hoặc truy cập tại đây.

Giao diện làm việc hiển thị như sau:

Sau đây, tạm quy ước:

- Cửa hàng A: Là cửa hàng xuất chuyển sản phẩm, hàng hóa đi.

- Cửa hàng B: Là cửa hàng nhận sản phẩm, hàng hóa đến từ cửa hàng A.

Quy trình của phiếu chuyển kho (tóm tắt cơ bản):

Bước 1: Cửa hàng A lập phiếu chuyển kho

Bước 2: Hệ thống tạo phiếu xuất chuyển kho sản phẩm

- Đồng thời với bước tạo phiếu xuất chuyển, hệ thống tự động trừ giảm số tồn đã xuất chuyển kho của toàn bộ sản phẩm trong phiếu chuyển kho.

- Toàn bộ sản phẩm được đánh dấu và chuyển qua trạng thái Đang chuyển kho, số sản phẩm ở trạng thái Đang chuyển kho không được cộng tồn vào kho A và kho B.

Bước 3: Cửa hàng B duyệt và xác nhận phiếu chuyển kho đến từ cửa hàng A. Số tồn được cộng và ghi nhận tồn vào cửa hàng B.

 

I. QUY TRÌNH THÊM PHIẾU CHUYỂN KHO (Được thực hiện tại cửa hàng chuyển đi - cửa hàng A) 

Bước 1: Nhập thông tin vào form phiếu chuyển kho

Doanh nghiệp tiến hành nhập các thông tin vào phiếu chuyển kho, gồm:

- Thông tin chuyển kho: 

+ Doanh nghiệp: Hệ thống mặc định tên doanh nghiệp của bạn, nếu bạn có quyền quản lý từ 2 Doanh nghiệp trở lên, cần chọn Doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyển kho.

+ Cửa hàng: Hệ thống mặc định chọn tên cửa hàng đã được phân quyền theo tài khoản đang truy cập. Nếu tài khoản được quyền quản lý nhiều cửa hàng (từ 02 cửa hàng trở lên), cần chọn cửa hàng thực hiện nghiệp vụ chuyển kho.

+ Người gửi, Người nhận, Ghi chú: Nhập thông tin nếu có.

+ Upload file đính kèm: Doanh nghiệp có thể upload kèm theo các chứng từ liên quan đến phiếu chuyển kho sắp thực hiện. Bằng cách click vào button 

- Thông tin sản phẩm:

+ Sản phẩm: Gõ gợi ý/Dùng máy quét mã vạch hoặc Copy (từ Danh sách sản phẩm) các thông tin liên quan đến sản phẩm như: Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Mã vạch sản phẩm ==> hệ thống sẽ suggest ra sản phẩm chính xác.

Doanh nghiệp click chọn sản phẩm chính xác cần chuyển kho.

+ IMEI (Loại sản phẩm IMEI): Gõ gợi ý/Dùng máy quét mã vạch hoặc Copy IMEI (từ Danh sách IMEI) vào trường IMEI ==> hệ thống sẽ suggest ra đúng những IMEI được gõ gợi ý hoặc IMEI chính xác mà Doanh nghiệp đang tìm kiếm.

 

Tips: 

- Với sản phẩm thông thường: Cần nhập số lượng sản phẩm chuyển kho vào ô Số lượng trong form chuyển kho.

- Với sản phẩm là loại IMEI: Mỗi IMEI được hệ thống quy ước là 01 sản phẩm, Doanh nghiệp không nhập số lượng sản phẩm cho loại sản phẩm này.

- Ô Lỗi: Cho phép Doanh nghiệp nhập số lượng sản phẩm lỗi vào phiếu chuyển kho.

- Click vào button Xóa  để xóa sản phẩm không muốn chuyển kho.

 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, giao diện Thêm phiếu chuyển kho hiển thị như sau:

Bước 2: Lưu phiếu chuyển kho

Sau khi kiểm tra toàn bộ các thông tin trong phiếu chuyển kho, Doanh nghiệp click vào button để lưu phiếu chuyển kho hoặc  để tiến hành lưu và in phiếu chuyển kho.

 

Doanh nghiệp có thể click chọn  để sau khi lưu phiếu chuyển kho, hệ thống tự điều hướng trang mới được trỏ về.

  • Nếu chọn Option Xem chi tiết phiếu chuyển kho, sau khi , hệ thống trỏ về Trang chi tiết phiếu Chuyển kho như sau:

Phiếu chuyển kho sau khi lập, được chuyển vào Danh sách phiếu yêu cầu XNK:

Tại Danh sách phiếu yêu cầu XNK, các thông tin của Phiếu chuyển kho được thể hiện như sau:

- ID của phiếu chuyển kho.

- Thời gian, Tên Doanh nghiệp, Kho hàng/Cửa hàng thực hiện phiếu chuyển kho, Người lập phiếu, Mô tả.

- Cột Duyệt: Thể hiện thông tin của người tạo lập phiếu chuyển kho (cửa hàng A) và thời gian cụ thể.

- Cột xác nhận: Thể hiện thông tin của người duyệt và xác nhận phiếu chuyển kho (nút Xác nhận chỉ hiện với tài khoản quản lý Cửa hàng B) được chuyển đến từ cửa hàng A.

- Button thao tác với phiếu chuyển kho  với các lựa chọn: In phiếu, In mã vạch, Export in mã vạch, Xóa 

 

II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN PHIẾU CHUYỂN KHO (Được thực hiện tại cửa hàng nhận sản phẩm chuyển đến - cửa hàng B) 

Bước 1: Truy cập Danh sách phiếu yêu cầu XNK 

Cửa hàng B truy cập Danh sách phiếu yêu cầu XNK, tìm kiếm phiếu yêu cầu chuyển kho được chuyển qua từ cửa hàng A (tìm theo ID phiếu yêu cầu chuyển kho, ID phiếu chuyển kho của cửa hàng A hoặc lọc tìm kiếm những phiếu yêu cầu chuyển kho gần nhất).

Bước 2: Xác nhận phiếu yêu cầu chuyển kho

  • Cửa hàng B click vào button Xác nhận  để tiến hành duyệt phiếu yêu cầu chuyển kho.

Giao diện xác nhận phiếu chuyển kho như sau:

  • Form xác nhận chuyển kho gồm các thông tin sau:

- Thông tin phiếu chuyển kho: Kho chuyển đi, Kho nhận, Người gửi, Người nhận, Ghi chú.

- Thông tin sản phẩm: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, IMEI (nếu có), Số lượng duyệt đi, Số lượng lỗi (từ khâu duyệt chuyển kho), Số lượng xác nhận, Số lượng lỗi (từ khâu xác nhận chuyển kho), Xóa sản phẩm chuyển kho.

                    

+ Button : Cho phép Doanh nghiệp Copy toàn bộ số lượng sản phẩm từ cột Duyệt sang cột Xác nhận (áp dụng đối với Sản phẩm thông thường).

+ Cột Số lượng xác nhận: Được bôi màu hồng khi số lượng sản phẩm bên cột Số lượng duyệt không khớp với cột Số lượng xác nhận.

 

 Tips: Cách xác nhận Số lượng sản phẩm trong phiếu chuyển kho:

  • Sản phẩm thông thường: 

- Cách 1: Click vào button  để copy toàn bộ số lượng từ cột Duyệt sang cột số lượng Xác nhận nếu sau khi kiểm tra số lượng khớp nhau.

- Cách 2: Hoặc dùng đầu tít mã vạch, quét mã của từng sản phẩm. Hệ thống tự động đếm và cộng tổng số lượng sản phẩm được quét vào ô Số lượng xác nhận (Đây là phương thức xác nhận chuyển kho chính xác nhất).

  • Sản phẩm IMEI:

- Cách 1: Copy hoặc gõ số IMEI của sản phẩm vào ô IMEI/ Serial trong form Xác nhận chuyển kho ==> hệ thống suggest và load ra IMEI/ Serial chính xác, Doanh nghiệp click chọn số IMEI/ Serial từ bảng gợi ý đó.

- Cách 2: Dùng đầu tít mã vạch, quét mã IMEI/ Serial, hệ thống tự động đếm và cộng tổng số lượng sản phẩm được quét vào ô Số lượng xác nhận.

 

 

Bước 3: Lưu phiếu Xác nhận chuyển kho

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin trong phiếu xác nhận chuyển kho, Doanh nghiệp tiến hành lưu phiếu Xác nhận chuyển kho vào hệ thống.

Click vào button  để lưu phiếu hoặc  để đồng thời lưu và in phiếu xác nhận chuyển kho.

 

Giao diện bản in của phiếu xác nhận chuyển kho (nhập chuyển kho) như sau:

(*) Lưu ý: Sau nghiệp vụ Xác nhận chuyển kho, hệ thống tự động cập nhật và thay đổi lại trạng thái của của 2 loại phiếu:

  •  Danh sách phiếu yêu cầu XNK: Phiếu yêu cầu chuyển kho được thay đổi và hiển thị đầy đủ theo trạng thái của Bên duyệt chuyển kho và Bên xác nhận sản phẩm chuyển kho như sau:

  •  Danh sách phiếu XNK: Hệ thống tự động tạo ra 01 phiếu Nhập chuyển kho vào cửa hàng B với nội dung tương ứng phiếu chuyển kho từ cửa hàng A:

Để xem chi tiết và kiểm tra lại toàn bộ thông tin của Phiếu nhập chuyển kho, Doanh nghiệp click vào ID của phiếu Nhập chuyển kho tại Danh sách phiếu XNK:

Tại Trang chi tiết Phiếu nhập chuyển kho, Doanh nghiệp có thể thực hiện các thao tác tại nhóm button góc phải trên cùng gồm : In phiếu nhập chuyển kho - Xóa phiếu nhập chuyển kho - Xuất excel phiếu nhập chuyển kh0 - Hạch toán lại giao dịch kế toán của phiếu nhập chuyển kho (xem thêm tại phần kế toán) 

Tips:           

 

THAM KHẢO QUY TRÌNH CHUYỂN KHO

Nhanh.vn đưa ra quy trình Chuyển kho chuẩn, Doanh nghiệp có thể tham khảo dưới đây để thiết lập quy trình chuyển kho tối ưu theo nhu cầu sử dụng của mình.

 

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App