Thời gian lưu kho

Thời gian lưu kho là module cho phép doanh nghiệp quản lý toàn bộ danh sách sản phẩm lưu kho theo từng mốc, khoảng thời gian cụ thể theo nghiệp vụ xuất nhập kho.

Để tiến hành thao tác  tại module này, người dùng truy cập theo module Sản phẩm / Thời gian lưu kho hoặc truy cập tại đây.

Giao diện làm việc hiển thị như sau:

 

 

1. Bộ lọc 

 

Bộ lọc trong module thời gian lưu kho cho phép doanh nghiệp thực hiện các thao tác lọc theo nhiều tiêu chí và trường lọc khác nhau.

Trong đó:

 • Cửa hàng: Cho phép doanh nghiệp lọc toàn bộ sản phẩm đang tồn tại 01 kho hàng/cửa hàng nhất định.
 • ID sản phẩm: Cho phép lọc theo ID của sản phẩm.
 • Tên/Mã/Mã vạch sản phẩm: Cho phép lọc theo tên sản phẩm/mã sản phẩm/mã vạch sản phẩm.
 • Sản phẩm cha: Hệ thống chỉ hiển thị kết quả lọc toàn bộ sản phẩm cha, không hiển thị và liệt kê tất cả các sản phẩm con kèm theo. Doanh nghiệp có thể lọc và hiển thị số lượng sản phẩm cha tương ứng tùy biến theo số lượng mà doanh nghiệp lựa chọn.
 • Đang chuyển (ĐC)/Tạm giữ: Cho phép lọc toàn bộ sản phẩm đang ở trạng thái Đang chuyển hàng và chuyển kho/hoặc sản phẩm đang bị tạm giữ cho đơn đặt hàng từ khách hàng.
 • Tồn bằng tổng tồn: Cho phép doanh nghiệp lọc được số tồn sản phẩm bằng tổng số tồn của toàn bộ sản phẩm đó tại một kho hàng/cửa hàng. Bản chất là lọc ra toàn bộ sản phẩm chỉ tồn ở 01 kho hàng/cửa hàng nhất định.
 • Thương hiệu: Cho phép doanh nghiệp lọc ra toàn bộ danh sách sản phẩm tồn kho theo 01 thương hiệu nhất định.
 • Kiểu kho: Cho phép doanh nghiệp lọc toàn bộ sản phẩm đang tồn tại từng kho hàng/ cửa hàng theo kiểu kho bán lẻ hay chuyển hàng.
 • Danh mục: Cho phép doanh nghiệp lọc toàn bộ các sản phẩm tồn trong cùng 01 danh mục sản phẩm cụ thể.
 • Loại sản phẩm: Cho phép doanh nghiệp lọc các sản phẩm tồn theo chủng loại sản phẩm.
 • Kiểu nhập: Cho phép doanh nghiệp lọc toàn sản phẩm tồn kho theo kiểu nhập kho của sản phẩm: ký gửi, mua đứt, cầm đồ, chưa xác định,...
 • Ngày lưu kho/Số ngày: Cho phép doanh nghiệp lọc toàn bộ sản phẩm theo khoảng thời gian lưu kho sản phẩm theo từng mốc cụ thể.
 • Ngày bán cuối cùng/Số ngày: Cho phép doanh nghiệp lọc toàn bộ sản phẩm tồn kho theo từng mốc bán cụ thể cuối cùng của sản phẩm theo.
 • Trạng thái: Cho phép lọc toàn bộ sản phẩm tồn kho theo trạng thái của sản phêm trên hệ thống: Đang bán, chỉ bán tại cửa hàng, ngừng bán.
 • Ảnh: Cho phép doanh nghiệp lọc toàn bộ sản phẩm tồn kho theo trạng thái ảnh: có ảnh hoặc chưa.
 • Nhà cung cấp: Chp phép doanh nghiệp lọc toàn bộ sản phẩm tồn kho theo từng nhà cung cấp cụ thể.

 

2. Thông tin Thời gian lưu kho
 


Thông tin thời gian lưu kho hiển thị cho doanh nghiệp những báo cáo chi tiết về thời gian lưu kho của từng mã sản phẩm, giúp doanh nghiệp đưa ra được các chính sách, chiến lược đúng đắn đối với từng sản phẩm.

Ví dụ: Những sản phẩm có thời giàn lưu kho > 100 ngày và ngày bán cuối cùng > 30 ngày là những sản phẩm có doanh số bán hàng thấp, cần có kế hoạch bán hàng riêng biệt hoặc xuất trả nhà cung cấp hợp lý.

Trong đó:

 • Biểu tượng : Click chọn  các ID sản phẩm muốn thao tác: Xuất Excel, lập phiếu yêu cầu xuất trả nhà cung cấp, lập phiếu yêu cầu chuyển kho.
 • Sản phẩm: Hiển thị tên sản phẩm tồn kho.
 • Giá nhập/ Giá bán: Hiển thị thông tin giá nhập/ giá bán của sản phẩm.
 • Tồn: Hiển thị số tồn của sản phẩm tại từng kho hàng/ cửa hàng cụ thể.
 • Tổng tồn: Hiển thị số tồn của sản phẩm trên toàn hệ thống.
 • Lỗi: Hiển thị số lượng sản phẩm bị lỗi của từng sản phẩm tương ứng.
 • Ngày bắt đầu XNK: Hiển thị ngày tháng năm bắt đầu thực hiện nghiệp vụ xuất nhập kho.
 • Thời gian lưu kho từ ngày từ ngày nhập cuối: Hiển thị tổng số ngày sản phẩm lưu kho kể từ ngày nhập kho cuối cùng của sản phẩm.
 • Ngày bán cuối cùng: Hiển thị tổng số ngày lưu kho của sản phẩm kể từ ngày bán cuối cùng của sản phẩm.
 • Lưu kho từ ngày bắt đầu/ kết thúc: Hiển thị tổng số ngày lưu kho của sản phẩm kể từ khi bắt đầu thực hiện/ kết thúc nghiệp vụ xuất nhập kho.
 • Số ngày thực hiện XNK: Hiển thị tổng số ngày phát sinh nghiệp vụ xuất nhập kho tương ứng của từng sản phẩm.
 • Lưu kho từ ngày bán cuối cùng: Hiển thị thời gian lưu kho của sản phẩm kể từ ngày bán cuối cùng.

 

3. Nút Hành động

Nút  cho phép doanh nghiệp lựa chọn và thực hiện các nghiệp vụ khác ngay tại giao diện làm việc của danh sách thời gian lưu kho của sản phẩm.

 

Trong đó:

 • Xuất Excel trang hiện tại / Tất cả các trang: Cho phép doanh nghiệp xuất danh sách thời gian lưu kho ra file Excel, có thể xuất thông tin ở trang hiện tại hoặc tất cả các trang.
 • Lập phiếu yêu cầu Xuất: Cho phép doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ lập phiếu yêu cầu xuất trả nhà cung cấp sản phẩm tồn kho. Xem thêm tại chú thích (1).
 • Lập phiếu yêu cầu Chuyển kho: Cho phép doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ lập phiếu yêu cầu chuyển kho sản phẩm tồn kho. Xem thêm tại chú thích (2).

 

4. Chú thích 

Chú thích (1): Lập phiếu yêu cầu xuất trả nhà cung cấp

Để thực hiện nghiệp vụ lập phiếu yêu cầu xuất trả nhà cung cấp, doanh nghiệp thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Click chọn  các ID sản phẩm muốn xuất trả nhà cung cấp:

Bước 2: Sau khi chọn các ID sản phẩm cần thao tác, click nút Hành động, chọn Lập phiếu YC xuất [N] để tiến hành chuyển qua giao diện làm việc lập phiếu yêu cầu xuất [N] nhà cung cấp:

 

 

Bước 3: Nhập số lượng cần xuất trả [N] nhà cung cấp vào cột số lượng (bước duyệt thứ nhất) tương ứng và click nút  để hoàn tất nghiệp vụ lập phiếu yêu cầu xuất [N]:

Sau khi phiếu yêu cầu xuất trả [N] được thiết lập, danh sách sản phẩm yêu cầu xuất [N] được chuyển qua Danh sách sản phẩm yêu cầu xuất nhập kho [XNK] như sau. 

Bước 4: Để tiến hành chuyển phiếu yêu cầu xuất trả [N] thành phiếu xuất trả [N], người dùng click vào biểu tượng "Duyệt" tại cột số lượng để tiến hành duyệt phiếu yêu cầu xuất trả [N]:

Bước 5: Nhập số lượng sản phẩm tương ứng cần lập phiếu xuất [N] nhà cung cấp (bước duyệt thứ hai), click vào biểu tượngđể copy toàn bộ số lượng tương ứng vào cột số lượng  hoặc nhập thủ công số lượng. Tiếp theo click nút  để lưu phiếu. 

Bước 6: Sau bước duyệt số lượng, danh sách sản phẩm yêu cầu xuất trả [N] có giao diện làm việc hiển thị như sau:

 

Bước 7: Doanh nghiệp (thủ kho/ cửa hàng trưởng) click vào biểu tượng  để duyệt số lượng sản phẩm xuất trả [N] nhà cung cấp chính xác.

Bước 8: Sau khi phiếu xuất trả [N] được duyệt, danh sách sản phẩm xuất trả [N] được chuyển vào Danh sách sản phẩm XNK, đồng thời kết thúc nghiệp vụ xuất trả [N].

 

Chú thích (2): Lập phiếu yêu cầu chuyển kho

Để lập phiếu yêu cầu chuyển kho [C], doanh nghiệp thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Click chọn  các ID sản phẩm cần chuyển kho:

 

 

Bước 2: Sau khi chọn được danh sách sản phẩm cần chuyển kho, doanh nghiệp click nút Lập phiếu YC chuyển kho [C] để chuyển sang giao diện làm việc của nghiệp vụ chuyển kho như sau:

 

 

Bước 3: Nhập số lượng sản phẩm cần chuyển kho vào cột số lượng và click nút  để lưu lại danh sách phiếu chuyển kho:

 

Bước 4: Click nút "Duyệt" dể duyệt phiếu yêu cầu chuyển kho từ kho đi:
 

 

Bước 5: Click nút  để lưu lại phiếu yêu cầu chuyển kho, đồng thời phiếu chuyển kho của toàn bộ sản phẩm đã duyệt được chuyển qua Danh sách sản phẩm XNK.


 

Thông tin liên hệ

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ từ 8:30 - 17:30)

098.983.4491 (Ngoài giờ hành chính)

contact@nhanh.vn

Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 19002812 - Email: contact@nhanh.vn

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App