Danh sách 230 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hòa Bình (phần 1)

01/02/2019

Danh sách 230 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hòa Bình, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cao Phong

Bưu cục cấp 2 Cao Phong

2183846101

Khu Khu 2, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong

2

Huyện Cao Phong

Bưu cục cấp 3 Nông Trường

2183844102

Khu 5, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong

3

Huyện Cao Phong

Bưu cục văn phòng VP BĐH Cao Phong

2183845789

Khu Khu 2, Thị Trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong

4

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Bắc Phong

1648048649

Xóm Xóm Tiềng, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong

5

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Bình Thanh

1694829162

Xóm Giang, Xã Bình Thanh, Huyện Cao Phong

6

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Dũng Phong

1656852140

Xóm Xóm Chợ, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong

7

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Đông Phong

1676235236

Xóm Xóm Quáng Ngoài, Xã Đông Phong, Huyện Cao Phong

8

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Nam Phong

973094457

Xóm Xóm Trẹo Ngoài 1, Xã Nam Phong, Huyện Cao Phong

9

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Tân Phong

976443148

Thôn Thôn 1, Xã Tân Phong, Huyện Cao Phong

10

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Tây Phong

977174363

Xóm Xóm Bằng, Xã Tây Phong, Huyện Cao Phong

11

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Thu Phong

986852719

Xóm Xóm Nam Sơn 1, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong

12

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Thung Nai

945030159

Xóm Xóm Nai, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong

13

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Xuân Phong

1296098666

Xóm Rú 1, Xã Xuân Phong, Huyện Cao Phong

14

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Yên Lập

1675222536

Xóm Xóm Chầm, Xã Yên Lập, Huyện Cao Phong

15

Huyện Cao Phong

Điểm BĐVHX Yên Thượng

919195548

Xóm Xóm Bãi Thoáng, Xã Yên Thượng, Huyện Cao Phong

16

Huyện Đà Bắc

Bưu cục cấp 2 Đà Bắc

2183927005

Tiểu Khu Liên Phương, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc

17

Huyện Đà Bắc

Bưu cục văn phòng VP BĐH Đà Bắc

 

Tiểu Khu Đoàn Kết, Thị Trấn Đà Bắc, Huyện Đà Bắc

18

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Cao Sơn

1698198160

Xóm Nà Chiếu, Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc

19

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Đoàn Kết

1659850391

Xóm Lăm, Xã Đoàn Kết, Huyện Đà Bắc

20

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Đồng Chum

917412218

Xóm Mới, Xã Đồng Chum, Huyện Đà Bắc

21

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Đồng Nghê

1672233225

Xóm Mọc 2, Xã Đồng Nghê, Huyện Đà Bắc

22

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Đồng Ruộng

974261203

Xóm Thượng, Xã Đồng Ruộng, Huyện Đà Bắc

23

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Giáp Đắt

1689367236

Xóm Đắt, Xã Giáp Đắt, Huyện Đà Bắc

24

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Hào Lý

1254628346

Xóm Quyết Chiến, Xã Hào Lý, Huyện Đà Bắc

25

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Hiền Lương

915043378

Xóm Doi, Xã Hiền Lương, Huyện Đà Bắc

26

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Mường Chiềng

944706857

Xóm Chum Nua, Xã Mường Chiềng, Huyện Đà Bắc

27

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Mường Tuổng

1647072952

Xóm Tuổng Đồi, Xã Mường Tuổng, Huyện Đà Bắc

28

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Suôí Nánh

944663991

Xóm Cơi, Xã Suối Nánh, Huyện Đà Bắc

29

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Tân Minh

1248243149

Xóm Tát, Xã Tân Minh, Huyện Đà Bắc

30

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Tân Pheo v

917212427

Xóm Chàm, Xã Tân Pheo, Huyện Đà Bắc

31

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Tiền Phong

983460312

Xóm Oi Nọi, Xã Tiền Phong, Huyện Đà Bắc

32

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Toàn Sơn

961704286

Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc

33

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Trung Thành

1664310485

Xóm Tằm, Xã Trung Thành, Huyện Đà Bắc

34

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Tu Lý

919175715

Xóm Bình Lý, Xã Tu Lý, Huyện Đà Bắc

35

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Vầy Nưa

1683988520

Xóm Dưỡng, Xã Vầy Nưa, Huyện Đà Bắc

36

Huyện Đà Bắc

Điểm BĐVHX Yên Hoà

1659238000

Xóm Kìa, Xã Yên Hoà, Huyện Đà Bắc

37

Huyện Kim Bôi

Bưu cục cấp 2 Kim Bôi

2183871101

Khu Tân Thành, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi

38

Huyện Kim Bôi

Bưu cục cấp 3 Bãi Chạo

2183872192

Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi

39

Huyện Kim Bôi

Bưu cục cấp 3 Nam Thượng

2183871035

Xóm Bình Tân, Xã Nam Thượng, Huyện Kim Bôi

40

Huyện Kim Bôi

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Bôi

 

Khu Tân Thành, Thị Trấn Bo, Huyện Kim Bôi

41

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

1232599382

Xóm Cầu, Xã Bắc Sơn, Huyện Kim Bôi

42

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Bình Sơn

2183872786

Xóm Khăm, Xã Bình Sơn, Huyện Kim Bôi

43

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Cuối Hạ

1633214986

Xóm Thông, Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bôi

44

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Đông Bắc

2183872374

Xóm Ve, Xã Đông Bắc, Huyện Kim Bôi

45

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Đú Sáng

2183872786

Xóm Sáng Trong, Xã Đú Sáng, Huyện Kim Bôi

46

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Hạ Bì

2183871608

Khu phố Bưởi, Xã Hạ Bì, Huyện Kim Bôi

47

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Hợp Đồng

981067702

Xóm Sim Ngoaì, Xã Hợp Đồng, Huyện Kim Bôi

48

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Hợp Kim

966362367

Xóm Mến Bôi, Xã Hợp Kim, Huyện Kim Bôi

49

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Hùng Tiến

988059190

Xóm Chỉ Trong, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Bôi

50

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Kim Bình

2183871927

Khu Tân Bình, Xã Kim Bình, Huyện Kim Bôi

51

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Kim Bôi

915446552

Xóm Vố, Xã Kim Bôi, Huyện Kim Bôi

52

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Kim Sơn

2183871789

Xóm Mõ, Xã Kim Sơn, Huyện Kim Bôi

53

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Kim Tiến

942900864

Xóm Cháo 2, Xã Kim Tiến, Huyện Kim Bôiv

54

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Kim Truy

978406113

Xóm Yên, Xã Kim Truy, Huyện Kim Bôi

55

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Lập Chiệng

1656800907

Xóm Lập, Xã Lập Chiệng, Huyện Kim Bôi

56

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Mỵ Hòa

915975728

Xóm Đồng Hòa 1, Xã Mỵ Hoà, Huyện Kim Bôi

57

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Nật Sơn

1665880175

Xóm Rộc, Xã Nật Sơn, Huyện Kim Bôi

58

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Nuông Dăm

1669436341

Xóm Mỹ Tây, Xã Nuông Dăm, Huyện Kim Bôi

59

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Sào Báy

2183871379

Xóm Sào Đông, Xã Sào Báy, Huyện Kim Bôi

60

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Sơn Thủy

1677501850

Xóm Khoang, Xã Sơn Thủy, Huyện Kim Bôi

61

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Thượng Bì

2183871640

Xóm Khoai, Xã Thượng Bì, Huyện Kim Bôi

62

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Thượng Tiến

1664808722

Xóm Bai Rồng, Xã Thượng Tiến, Huyện Kim Bôi

63

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Trung Bì

944988557

Xóm Tre Thị, Xã Trung Bì, Huyện Kim Bôi

64

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Tú Sơn

2183872269

Xóm Bái Chạo, Xã Tú Sơn, Huyện Kim Bôi

65

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Vĩnh Đồng

948390382

Xóm Chiềng 4, Xã Vĩnh Đồng, Huyện Kim Bôi

66

Huyện Kim Bôi

Điểm BĐVHX Vĩnh Tiến

1276314163

Xóm Đồng Ngoài, Xã Vĩnh Tiến, Huyện Kim Bôi

67

Huyện Kỳ Sơn

Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn

2183842377

Xóm Khu 1, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn

68

Huyện Kỳ Sơn

Bưu cục cấp 3 Bãi Nai

2183842233

Xóm Bãi Nai, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn

69

Huyện Kỳ Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Kỳ Sơn

 

Xóm Pheo, Thị Trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn

70

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX BĐVHX Hợp Thịnh

2183842137

Xóm Hạnh Phúc, Xã Hợp Thịnh, Huyện Kỳ Sơn

71

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Dân Hạ

2183841405

Xóm Văn Tiến, Xã Dân Hạ, Huyện Kỳ Sơn

72

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Dân Hòa

2183842610

Xóm Đẽnh, Xã Dân Hoà, Huyện Kỳ Sơn

73

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Độc Lập

915490566

Xóm Sòng, Xã Độc Lập, Huyện Kỳ Sơn

74

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Hợp Thành

1236565378

Xóm Ngọc Xạ, Xã Hợp Thành, Huyện Kỳ Sơn

75

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Mông Hóa

1696583876

Xóm Dụ 7a, Xã Mông Hoá, Huyện Kỳ Sơn

76

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Phú Minh

1693838306

Xóm Quốc, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn

77

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Phúc Tiến

2183842611

Xóm Quyết Tỉến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn

78

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Yên Quang

1696435130

Xóm Mùn 1, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn

79

Huyện Lạc Sơn

Bưu cục cấp 2 Lạc Sơn

2183861102

Khu phố Đoàn kết, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn

80

Huyện Lạc Sơn

Bưu cục cấp 3 Lâm Hóa

2183861156

Khu phố Vó, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn

81

Huyện Lạc Sơn

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lạc Sơn

2183861102

Khu phố Đoàn Kết, Thị Trấn Vụ Bản, Huyện Lạc Sơn

82

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Ân Nghĩa

915413454

Khu phố Re, Xã Ân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn

83

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Bình Cảng

968295594

Xóm Cảng, Xã Bình Cảng, Huyện Lạc Sơn

84

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Bình Chân

1255089535

Xóm Dài Ngoài, Xã Bình Chân, Huyện Lạc Sơn

85

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Bình Hẻm

1634606263

Xóm Quốc 1, Xã Bình Hẻm, Huyện Lạc Sơn

86

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Chí Đạo

911831647

Xóm Ong, Xã Chí Đạo, Huyện Lạc Sơn

87

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Chí Thiện

915365434

Xóm Vó 2, Xã Chí Thiện, Huyện Lạc Sơn

88

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Chợ Vó

1255084129

Khu phố Vó, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn

89

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Định Cư

1663363343

Xóm Chóng, Xã Định Cư, Huyện Lạc Sơn

90

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX H­ương Nhượng v

1662545249

Xóm Chum, Xã Hương Nhượng, Huyện Lạc Sơn

91

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Liên Vũ

1298090891

Xóm Beo, Xã Liên Vũ, Huyện Lạc Sơn

92

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Miền Đồi

912358552

Xóm Tre, Xã Miền Đồi, Huyện Lạc Sơn

93

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Mỹ Thành

943487872

Xóm Đồi Cả, Xã Mỹ Thành, Huyện Lạc Sơn

94

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Ngọc Lâu

915645540

Xóm Hầu 3, Xã Ngọc Lâu, Huyện Lạc Sơn

95

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn

915629243

Xóm Vâng, Xã Ngọc Sơn, Huyện Lạc Sơn

96

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Phú Lương

962127785

Xóm Ruộng, Xã Phú Lương, Huyện Lạc Sơn

97

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Quý Hòa

1652167724

Xóm Khả 1, Xã Quý Hoà, Huyện Lạc Sơn

98

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Tân Lập

944097052

Xóm Chiềng 3, Xã Tân Lập, Huyện Lạc Sơn

99

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

1645948998

Xóm Khí, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn

100

Huyện Lạc Sơn

Điểm BĐVHX Th­ượng Cốc

1697192370

Xóm Mới, Xã Thượng Cốc, Huyện Lạc Sơn

Xem phần 2 tại đây

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương