Danh sách 193 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cao Bằng (phần 2)

2019-02-16

Danh sách 193 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cao Bằng, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và sô điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

101

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Đoỏng Lèng

2063824101

Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa

102

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Cách Linh

1658205334

Khu phố 1, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa

103

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Mỹ Hưng

963529071

Xóm Tục Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Phục Hòa

104

Huyện Phục Hòa

Bưu cục cấp 3 Tà Lùng

2063824101

Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa

105

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Hồng Đại

941026528

Xóm Nà Suối A, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hòa

106

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Triệu Ẩu

943101349

Xóm Vằng Xá, Xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa

107

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Đại Sơn

949418251

Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa

108

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Lương Thiện

914852070

Xóm Khau Chỉa, Xã Lương Thiện, Huyện Phục Hòa

109

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Hoàng Hải

904515443

Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên

110

Huyện Quảng Uyên

Bưu cục cấp 2 Quảng Uyên

2063820033

Khu Hòa Bình, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên

111

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Cai Bộ

942942246

Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên

112

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Hồng Định

987176694

Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên

113

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Hồng Quang

1259134706

Xóm Lũng Rỵ, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên

114

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Bình Lăng

1205988271

Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên

115

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Độc Lập

1644394514

Xóm Pò Muồng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên

116

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Phi Hải

1696416842

Bản Quản II, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên

117

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Quảng Hưng

1275813996

Xóm Đầu Cầu, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên

118

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Ngọc Động

942944806

Khu Phố Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên

119

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Chí Thảo

964220471

Khu Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên

120

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Phúc Sen

949883981

Khu Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên

121

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Đoài Khôn

1248860799

Xóm Bản Chang, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên

122

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Tự Do

915913123

Xóm Pác Khuổi, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên

123

Huyện Quảng Uyên

Điểm BĐVHX Hạnh Phúc

977867791

Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên

124

Huyện Thạch An

Bưu cục cấp 2 Thạch An

2063840195

Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An

125

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Đức Xuân

1248496767

Thôn Nà Tục, Xã Đức Xuân, Huyện Thạch An

126

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Minh Khai

914320618

Thôn Nà Lẹng, Xã Minh Khai, Huyện Thạch An

127

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Thị Ngân

1276658225

Xóm Bản Cằn Nưa, Xã Thị Ngân, Huyện Thạch An

128

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Quang Trọng

964908916

Thôn Cốc Pheo, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An

129

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Lê Lợi

1254608532

Thôn Nà Niểng, Xã Lê Lợi, Huyện Thạch An

130

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Lê Lai

943449666

Thôn Nà Cốc, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An

131

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Đức Long

888202169

Thôn Bản Nghèn, Xã Đức Long, Huyện Thạch An

132

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Danh Sĩ

949269961

Xóm Bản Pằng, Xã Danh Sĩ, Huyện Thạch An

133

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Thụy Hùng

1632778712

Thôn Bản Siển, Xã Thụy Hùng, Huyện Thạch An

134

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Vân Trình

917053289

Thôn Nà Ảng, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An

135

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Kim Đồng

1234309566

Xóm Chu Lăng, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An

136

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Thái Cường

917864528

Thôn Bản Lủng, Xã Thái Cường, Huyện Thạch An

137

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Canh Tân

917864863

Xóm Đông Muổng, Xã Canh Tân, Huyện Thạch An

138

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Đức Thông

917094405

Thôn Nà Pò, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An

139

Huyện Thạch An

Điểm BĐVHX Trọng Con

1246857875

Thôn Nà Pi, Xã Trọng Con, Huyện Thạch An

140

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Thanh Long

1658288263

Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông

141

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Đa Thông

916081358

Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông

142

Huyện Thông Nông

Bưu cục cấp 2 Thông Nông

2063875207

Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông

143

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Lương Thông

1259015138

Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông

144

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Vị Quang

942293384

Xóm Nà Lìn, Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông

145

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Yên Sơn

1658288263

Xóm Choọc Mòn, Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông

146

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Cần Yên

1248857468

Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông

147

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Ngọc Động

906492347

Xóm Tàn Hạ, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông

148

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Lương Can

943535590

Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông

149

Huyện Thông Nông

Điểm BĐVHX Bình Lãng

1275807396

Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông

150

Huyện Trà Lĩnh

Bưu cục cấp 2 Trà Lĩnh

2063880105

Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh

151

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Quang Vinh

1247775970

Xóm Lũng Nặm, Xã Quang Vinh, Huyện Trà Lĩnh

152

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Hùng Quốc

880224

Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh

153

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Xuân Nộ

975368304

Xóm Bản Mán, Xã Xuân Nội, Huyện Trà Lĩnh

154

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Quang Trung

1235237212

Xóm Bản Ga, Xã Quang Trung, Huyện Trà Lĩnh

155

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Cao Chương

988002605

Xóm Đỏng Vựt, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh

156

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Cô Mười

983909219

Xóm Cô Mười, Xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh

157

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Quang Hán

1233460712

Xóm Vững Bền, Xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh

158

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Tri Phương

1669804048

Xóm Bản Soa, Xã Tri Phương, Huyện Trà Lĩnh

159

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Lưu Ngọc

1669565555

Xóm Lũng Pán, Xã Lưu Ngọc, Huyện Trà Lĩnh

160

Huyện Trà Lĩnh

Điểm BĐVHX Quốc Toản

1677172868

Xóm Đèo Mã Phục, Xã Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh

161

Huyện Trùng Khánh

Bưu cục cấp 2 Trùng Khánh

2063826191

Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh

162

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Cao thăng

1274541356

Thôn Lũng Gùng, Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh

163

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Trung phúc

1273370508

Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh

164

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Thông Huề

1674678970

Khu phố Thông Hòe, Xã Thông Huê, Huyện Trùng Khánh

165

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Lăng yên

1633764276

Xóm Pác Nà, Xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh

166

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Chí Viễn

917804710

Khu Pò Tấu, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh

167

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Đình Phong

1276653519

Thôn Đỏng Luông, Xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh

168

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Đàm Thủy

1237701886

Thôn Bản Rạ, Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh

169

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Lăng Hiếu

978819950

Xóm Đà Tiên, Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh

170

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Đức Hồng

917816572

Xóm Đầu Cầu, Xã Đức Hồng, Huyện Trùng Khánh

171

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Phong Nặm

1692920332

Xóm Canh Cấp, Xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh

172

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Khâm Thành

974602716

Xóm Nà Gọn, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh

173

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Đoài Côn

1696211629

Xóm Nà Quang, Xã Đoài Côn, Huyện Trùng Khánh

174

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Đình Minh

983916518

Thôn Phia Sách, Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh

175

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Ngọc Khê

1276657698

Xóm Đỏng Ỏi, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh

176

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Cảnh Tiên

1256395514

Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh

177

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Phong Châu

947925902

Xóm Thua Ma, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh

178

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Ngọc Chung

1643049019

Xóm Cốc Chia, Xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh

179

Huyện Trùng Khánh

Điểm BĐVHX Thân giáp

964699576

Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh

180

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục cấp 3 KHL Cao Bằng

2063881969

Sô´02, Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

181

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục cấp 3 Cao Bình

2063760164

Khu Phố Cao Bình, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng

182

Thành phố Cao Bằng

Điểm BĐVHX Vĩnh Quang

1234267199

Xóm Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng

183

Thành phố Cao Bằng

Điểm BĐVHX Chu Trinh

1233525411

Xóm Cốc Cằng, Xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng

184

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục cấp 1 TP Cao Bằng

2063852543

Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

185

Thành phố Cao Bằng

Điểm BĐVHX Ngọc Xuân

2063856142

Xóm Khau Cung, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng

186

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục cấp 3 Nà Cáp

2063758023

Khu phố Đường Phai Khát Nà Ngần, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng

187

Thành phố Cao Bằng

Điểm BĐVHX Duyệt Trung

1676650184

Xóm Nà Danh, Xã Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng

188

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục cấp 3 Tân Giang

2063957011

Tổ 4, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng

189

Thành phố Cao Bằng

Điểm BĐVHX Hòa Chung

919767226

Xóm Tân An 2, Xã Hoà Chung, Thành phố Cao Bằng

190

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục cấp 3 Đề Thám

2063750003

Khu Đề Thám Ql3 Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng

191

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục cấp 3 Tam Trung

2063850821

Khu phố Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng

192

Thành phố Cao Bằng

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Cao Bằng

2063852470

Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

193

Thành phố Cao Bằng

Đại lý bưu điện Ngọc Xuân

263855013

Xóm Trúc 2, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương