Danh sách 193 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cao Bằng (phần 1)

2019-02-15

Danh sách 193 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Cao Bằng, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và sô điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Cốc Pàng

1233663089

Xóm Nà Nộc, Xã Cốc Pàng, Huyện Bảo Lạc

2

Huyện Bảo Lạc

Bưu cục cấp 2 Bảo Lạc

2063870229

Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc

3

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX phan thanh

1664916910

Xóm Phiêng Dịt, Xã Phan Thanh, Huyện Bảo Lạc

4

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Huy Giáp

1259011169

Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc

5

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Hồng Trị

1233590719

Xóm Bản Khuông, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc

6

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Cô Ba

1205988985

Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc

7

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Đình Phùng

1678634917

Xóm Phiêng Chầu I, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc

8

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Xuân Trường

943597182

Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc

9

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Hưng Đạo

912603332

Xóm Bản Riển, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc

10

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Bảo Toàn

949264901

Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn, Huyện Bảo Lạc

11

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Khánh Xuân

1276653967

Xóm Bản Phuồng, Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc

12

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Thượng Hà

989734824

Xóm Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc

13

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Sơn Lộ

914912907

Xóm Pù Mò, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc

14

Huyện Bảo Lạc

Điểm BĐVHX Hồng An

948094183

Xóm Hoi Ngửa, Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc

15

Huyện Bảo Lâm

Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm

2063885108

Khu Khu 1, Thị Trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm

16

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Nam Quang

1669612361

Xóm Đon Sài, Xã Nam Quang, Huyện Bảo Lâm

17

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Đức Hạnh

1666341198

Xóm Cốc Phung, Xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm

18

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Tân Việt

1234466971

Xóm Nà Sài, Xã Tân Việt, Huyện Bảo Lâm

19

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Thái Học

1654505793

Xóm Bản Bó, Xã Thái Học, Huyện Bảo Lâm

20

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Vĩnh Phong

1693492338

Xóm Nà Hu, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm

21

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Yên Thổ

984488282

Xóm Bản Chang 1, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm

22

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Quảng Lâm

1626558420

Xóm Tổng Ngoảng, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm

23

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Vĩnh Quang

1233300126

Xóm Nà Luồng, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm

24

Huyện Bảo Lâm

Điểm BĐVHX Lý Bôn

1238086611

Xóm Nà Pồng, Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm

25

Huyện Hạ Lang

Bưu cục cấp 2 Hạ Lang

2063830233

Khu Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang

26

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX An Lạc

1692866477

Xóm Cô Cam, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang

27

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Vĩnh Quý

1685600482

Xóm Sang Chỉa, Xã Vịnh Quý, Huyện Hạ Lang

28

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Kim Loan

1239124793

Xóm Gia Lường, Xã Kim Loan, Huyện Hạ Lang

29

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Đức Quang

1249282857

Xóm Bản Mắn, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang

30

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Lý Quốc

12986786699

Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang

31

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Thắng Lợi

1679676817

Xóm Bản Xà, Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang

32

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Đồng Loan

1256380520

Xóm Bản Lung, Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang

33

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Việt Chu

1253893299

Xóm Nà Đắng, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang

34

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Quang Long

947335192

Xóm Lũng Luông Dưới, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang

35

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Minh Long

979239811

Xóm Nà Quản, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang

36

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Thị Hoa

1267084378

Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang

37

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Thái Đức

1643050713

Xóm Lũng Liêng, Xã Thái Đức, Huyện Hạ Lang

38

Huyện Hạ Lang

Điểm BĐVHX Cô Ngân

1667751788

Xóm Bản Nha, Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang

39

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Trường Hà

917149182

Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng

40

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX phu ngoc

943287466

Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng

41

Huyện Hà Quảng

Bưu cục cấp 2 Hà Quảng

2063862134

Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng

42

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Lũng Nặm

977928601

Khu Lũng Nặm, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng

43

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Nội Thôn

1645691589

Xóm Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng

44

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Thượng Thôn

1682064980

Xóm Lũng Tẩn, Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng

45

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Cải Viên

988455306

Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng

46

Huyện Hà Quảng

Bưu cục cấp 3 Nà Giàng

2063862164

Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng

47

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Quý Quân

1245924679

Xóm Khuổi Luông, Xã Qúy Quân, Huyện Hà Quảng

48

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Sỹ Hai

1255704424

Xóm Sĩ Hai, Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng

49

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Tổng Cọt

919752116

Thôn Tổng Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng

50

Huyện Hà Quảng

Bưu cục cấp 3 Sóc Giang

2063863138

Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng

51

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Đào Ngạn

1239321498

Xóm Nà Xả, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng

52

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Nà Sác

974606647

Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng

53

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Xuân Hoà

914213532

Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng

54

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Vân An

1686598561

Xóm Lũng Thóc, Xã Vân An, Huyện Hà Quảng

55

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Mã Ba

1665340978

Thôn Thin Tẳng, Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng

56

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Hồng Sỹ

972695975

Xóm Pác Táng, Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng

57

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Kéo Yên

1659035012

Xóm Rằng Cúm - Cả Lộ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng

58

Huyện Hà Quảng

Điểm BĐVHX Hạ Thôn

1256929994

Xóm Chắm Ché - Lủng Giảo, Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng

59

Huyện Hòa An

Bưu cục cấp 2 Hòa An

2063860144

Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An

60

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Hà Trì

1233171647

Xóm Nặm Tàn, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An

61

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Hồng Nam

1278094874

Xóm Kẹm Coỏng, Xã Hồng Nam, Huyện Hoà An

62

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Quang Trung

916928781

Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An

63

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Đức Long

915794077

Xóm Bằng Hà 1, Xã Đức Long, Huyện Hoà An

64

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ

917000992

Khu phố Án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An

65

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX công trừng

1258088321

Xóm Lũng Diểu, Xã Công Trừng, Huyện Hoà An

66

Huyện Hòa An

Bưu cục cấp 3 Nà Rị

917000991

Xóm Háng Hóa, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An

67

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Nam Tuấn

1235156679

Xóm Bó Báng, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An

68

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Hoàng Tung

913959618

Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An

69

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Dân Chủ

916115338

Xóm Mỏ Sắt Nà Hoàng, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An

70

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Bình Long

1245155669

Xóm Thua Khau, Xã Bình Long, Huyện Hoà An

71

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Bế Triều

944071398

Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An

72

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Hồng Việt

1276653336

Xóm Nà Vài, Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An

73

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Trương Lương

1256823834

Xóm Bản Chang, Xã Trương Lương, Huyện Hoà An

74

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Đại Tiến

1636031264

Xóm Nà Khan, Xã Đại Tiến, Huyện Hoà An

75

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Trưng Vương

1697359965

Xóm Cốc Chia, Xã Trưng Vương, Huyện Hoà An

76

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Ngũ Lão

1675435594

Xóm Khuổi Hân, Xã Ngũ Lão, Huyện Hoà An

77

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Bình Dương

906450882

Xóm Thin Tắng, Xã Bình Dương, Huyện Hoà An

78

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Bạch Đằng

974657067

Xóm Nà Luông, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An

79

Huyện Hòa An

Điểm BĐVHX Lê Chung

916001467

Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung, Huyện Hoà An

80

Huyện Nguyên Bình

Bưu cục cấp 2 Nguyên Bình

2063872101

Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình

81

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Vũ Nông

1293999194

Xóm Lũng Luông, Xã Vũ Nông, Huyện Nguyên Bình

82

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Mai Long

1664179226

Xóm Nà Lầm, Xã Mai Long, Huyện Nguyên Bình

83

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Ca Thành

1246115686

Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành, Huyện Nguyên Bình

84

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Quang Thành

1296305668

Xóm Pác Tháy, Xã Quang Thành, Huyện Nguyên Bình

85

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Phan Thanh

982726822

Xóm Bình Đường, Xã Phan Thanh, Huyện Nguyên Bình

86

Huyện Nguyên Bình

Bưu cục cấp 3 Tĩnh Túc

2063871146

Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình

87

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Yên Lạc

1234433723

Xóm Lũng Súng, Xã Yên Lạc, Huyện Nguyên Bình

88

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Nà Bao

1246115686

Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình

89

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Minh Tâm

1258497999

Xóm Bản Mới, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình

90

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Tam Kim

1205988326

Xóm Phai Khát, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình

91

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Thành Công

917093506

Xóm Bản Đổng, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình

92

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Băc Hợp

1235390009

Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình

93

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Thể Dục

948177033

Xóm Bản Nùng I, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình

94

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Thái Học

914180074

Xóm Lủng Chang, Xã Thái Học, Huyện Nguyên Bình

95

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Thịnh Vượng

1275807540

Xóm Xẻ Pản, Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình

96

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Minh Thanh

1294914226

Xóm Nà Luộc, Xã Minh Thanh, Huyện Nguyên Bình

97

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Lang Môn

914689204

Xóm Nà Lẹng, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình

98

Huyện Nguyên Bình

Điểm BĐVHX Hoa Thám

1236846205

Xóm Gặm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình

99

Huyện Phục Hòa

Bưu cục cấp 2 Phục Hòa

2063822101

Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa

100

Huyện Phục Hòa

Điểm BĐVHX Tiên Thành

1232300886

Xóm Ba Liên, Xã Tiên Thành, Huyện Phục Hòa

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương